Podmienky súťaže o zľavu 10.000,- eur z ceny bytu - bytový dom č.754 v Sobotišti.
  • Do súťaže bude zaradený každý kupujúci, ktorý podpísal s predávajúcim – spoločnosťou PROSPECT, spol. s r.o. zmluvu o kúpe bytu v bytovom dome č.754 Sobotište a následne zaplatil kúpnu cenu bytu najneskôr do 24.12.2021; zaplatením sa rozumie, že finančné prostriedky predstavujúce celú kúpnu cenu budú najneskôr v posledný deň lehoty pripísané na účte predávajúceho.
  • Vylosovaný kupujúci získa dodatočnú zľavu z kúpnej ceny bytu (z ceny s DPH) vo výške 10.000€.
  • Losovanie sa uskutoční a súťaž je platná iba za podmienky, že v lehote do 24.12.2021 dôjde ku kúpe a zaplateniu kúpnej ceny 6 (slovom šesť) bytov v bytovom dome č.754 Sobotište
  • Termín zlosovania za prítomnosti notára bude v dostatočnom časovom predstihu oznámený kupujúcim poštou ako aj oznámením umiestneným v bytovom dome.
  • Výherca bude oznámený všetkým prítomným súťažiacim ústne, bezprostredne po zlosovaní